Producenci
Promocje
Nikko Hellgrammite 8cm - Obsidian 4szt.
Nikko Hellgrammite 8cm - Obsidian 4szt.

29,25 zł

Cena regularna: 39,00 zł

Najniższa cena: 33,15 zł
szt.
Nikko Hellgrammite 8cm - Magma 4szt.
Nikko Hellgrammite 8cm - Magma 4szt.

29,25 zł

Cena regularna: 39,00 zł

Najniższa cena: 33,15 zł
szt.
Nikko Flex Tail 85mm - UV Black Blue Glitter 3 szt.
Nikko Flex Tail 85mm - UV Black Blue Glitter 3 szt.

25,88 zł

Cena regularna: 34,50 zł

Najniższa cena: 29,33 zł
szt.
Nikko Hellgrammite 8cm - Brown Gold Flake
Nikko Hellgrammite 8cm - Brown Gold Flake

29,25 zł

Cena regularna: 39,00 zł

Najniższa cena: 33,15 zł
szt.
Nikko Hellgrammite 8cm - Natural 4szt.
Nikko Hellgrammite 8cm - Natural 4szt.

29,25 zł

Cena regularna: 39,00 zł

Najniższa cena: 33,15 zł
szt.
Nikko Dappy Caddisfly 22mm - Dark Brown Gold Flake 10 szt.
Nikko Dappy Caddisfly 22mm - Dark Brown Gold Flake 10 szt.

20,18 zł

Cena regularna: 26,90 zł

Najniższa cena: 22,86 zł
szt.
Nikko Super Ned 70mm - Lunar 8 szt.
Nikko Super Ned 70mm - Lunar 8 szt.

29,85 zł

Cena regularna: 39,80 zł

Najniższa cena: 33,83 zł
szt.
Nikko Winnow 95mm - Milky Way 5 szt.
Nikko Winnow 95mm - Milky Way 5 szt.

51,75 zł

Cena regularna: 69,00 zł

Najniższa cena: 58,65 zł
szt.
Nikko Dappy Stonefly 19mm - Brown 5 szt.
Nikko Dappy Stonefly 19mm - Brown 5 szt.

27,60 zł

Cena regularna: 36,80 zł

Najniższa cena: 31,28 zł
szt.
Nikko Dappy Sandworm 83mm - UV Clear Red 5 szt.
Nikko Dappy Sandworm 83mm - UV Clear Red 5 szt.

24,00 zł

Cena regularna: 32,00 zł

Najniższa cena: 27,20 zł
szt.
Nikko Winnow 95mm - Fusion 5 szt.
Nikko Winnow 95mm - Fusion 5 szt.

51,75 zł

Cena regularna: 69,00 zł

Najniższa cena: 58,65 zł
szt.
Nikko Winnow 95mm - Green Pumpkin 5 szt.
Nikko Winnow 95mm - Green Pumpkin 5 szt.

51,75 zł

Cena regularna: 69,00 zł

Najniższa cena: 58,65 zł
szt.
Regulamin

 

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.zemexpolska.plPOSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu zlokalizowanego na stronie internetowej pod domeną www.zemexpolska.pl (dalej: „Serwis”), prowadzonego przez LUCEO Robert Stachyra, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Szeroka 32, 66-615 Dąbie, NIP: 9261616779, REGON: 361765378, adres poczty elektronicznej: biuro@zemexpolska.pl  numer telefonu: +48 735 486 421, zwanego dalej „Usługodawcą

2. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Użyte w Regulaminie pojęcia otrzymują następujące znaczenie:

- Użytkownik Serwisu – każda osoba korzystająca z usług świadczonych w ramach Serwisu,

- Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika Serwisu wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, a także inne informacje dotyczące złożonych zamówień lub świadczonych w ramach Serwisu usług.

- Klient – użytkownik Serwisu składający Zamówienie w ramach Serwisu.

- Konsument – oznacza Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.).

- Zamówienie – zamówienie złożone przez Użytkownika Serwisu za pośrednictwem Serwisu dotyczące sprzedaży i dostawy towaru (rzeczy) z aktualnej oferty Usługodawcy,

4. Regulamin został udostępniony na stronie Serwisu pod adresem www.zemexpolska.pl a na życzenie może zostać przesyłany na wskazany adres poczty elektronicznej.

 

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu polegają na umożliwieniu:

- przeglądania treści Serwisu, tworzenia i korzystania z Konta oraz jego usunięcia, składania Zamówienia, wyrażania opinii, składania reklamacji, komunikowania się z Usługodawcą w innych istotnych dla Użytkownika Serwisu sprawach, w tym korzystania z innych udostępnionych w danym czasie usług (np. „Zapytaj o produkt”, „Poleć znajomemu”, „Dodaj do przechowalni”, „Odzyskaj hasło”),

- korzystania z usługi "Newsletter" polegającej na przesyłaniu, za zgodą Użytkownika Serwisu, informacji handlowych o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach, zniżkach i wyprzedażach na podany adres email.

- Usługi oferowane w ramach Serwisu świadczone są na rzecz wszystkich Użytkowników Serwisu oraz bezpłatnie, chyba że Usługodawca poinformował w sposób jednoznaczny, że dana usługa świadczona jest wobec ograniczonego kręgu osób lub jest świadczona odpłatnie.  

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

- posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego,

- aktywne połączenie z siecią Internet

- aktywne konto poczty elektronicznej,

- system operacyjny Microsoft Windows, Linux, Os, Android,

- przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Chrome, zaktualizowana do najnowszej wersji udostępnionej przez dostawcę przeglądarki,

- włączona obsługa apletu JavaScript, plików Cookies.

7. Zabrania się dostarczania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu, jak też informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych lub naruszających dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich.

8. Wszelkie treści udostępniane do przeglądania w ramach Serwisu, w tym zdjęcia i nagrania wideo są utworami podlegającymi ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) i stanowią własność intelektualną Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących z Usługodawcą. Użytkownik Serwisu uprawniony jest wyłącznie do przeglądania przedmiotowych treści. Wszelkie inne czynności, w tym kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

9. Usługodawca może niezwłocznie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną lub ograniczyć albo wyłączyć dostęp do Konta do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji w wypadku gdy Użytkownik Serwisu naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa, dobre obyczaje albo prawa osób trzecich, w szczególności gdy pomimo wezwania Użytkownik Serwisu nie przywrócił stanu zgodnego z umową/prawem lub nie usunął skutków stwierdzonego naruszenia w wyznaczonym terminie.

 

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

10. Użytkownik Serwisu może utworzyć Konto z wykorzystaniem formularza rejestracji udostępnionego w ramach Serwisu. Utworzenie konta jest dobrowolne, a korzystanie z utworzonego konta jest bezpłatne. Proces tworzenia Konta zakończony jest przesłaniem na wskazany adres e-mail zawiadomienia o utworzeniu konta z linkiem aktywacyjnym.

11. Poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego Użytkownik Serwisu zawiera z Usługodawcę umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony, aktywując jednocześnie dostęp do utworzonego Konta. W braku bezzwłocznej aktywacji Konta wprowadzone dane nie będą dalej przetwarzane i zostaną usunięte. W takim wypadku umowę uważa się za niezawartą.

11. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się chronić dane podane w procesie rejestracji przed ich użyciem przez osoby nieuprawnione, a w szczególności nie udostępniać Konta osobom nieuprawnionym.

12. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest aktualizować dane podane w ramach konta niezwłocznie po ich zmianie. Zmiana danych możliwa jest za pomocą udostępnionego Konta.

13. Z uwagi na fakt, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnym zagrożeniem, jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet, Użytkownik Serwisu winien stosować odpowiednie zabezpieczenia, a w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz zapór sieciowych – firewall.

14. Użytkownik Serwisu może zrezygnować z usług związanych z utworzonym Kontem w każdym czasie. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownik Serwisu nie jest określony, a Użytkownik Serwisu nie jest zobowiązany do korzystania z usług przez jakikolwiek okres. W razie złożenia dyspozycji o rezygnacji z usług związanych z utworzonym Kontem, konto zostanie usunięte.

15. Korzystanie z usługi "Newsletter" nie wymaga tworzenia Konta, jednak wymaga wyrażenia przez Użytkownika Serwisu zgody na przesyłanie informacji handlowych na podany adres email. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może zostać w każdym czasie cofnięta w sposób wskazany przez Usługodawcę, a także poprzez złożenie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

16. Usługodawca zastrzega prawo żądania wyjaśnień w wypadku gdy udostępnione dane budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą. Nie udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie uprawnia Usługodawcę do odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych lub odmowy przyjęcia Zamówienia. W takim wypadku utworzone już Konto może zostać usunięte i Usługodawca uprawniony jest do anulowania złożonego Zamówienia.

17. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika Serwisu o zamiarze usunięcia konta, jeżeli Użytkownik Serwisu nie zalogował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniego logowania na Konto.

18. Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika Serwisu dostępu do Konta ze skutkiem na dzień rozwiązania umowy. Usługodawca jest w takim wypadku uprawniony do niezwłocznego usunięcia danych zgromadzonych na Koncie.

19. Wszelkie oświadczenia Stron dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną uznaje się za skutecznie doręczone, jeśli dotarły do adresata na podany adres poczty elektronicznej z zachowaniem formy dokumentowej.

 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

20. Usługodawca prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z informacjami wskazanymi na stronach Serwisu, z zastrzeżeniem, że informacje prezentowane na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121), a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

21. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Internetowych Serwisu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT (cena brutto).

22. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia z wykorzystaniem Konta lub bez tworzenia takiego Konta. Po utworzeniu konta możliwe jest złożenie Zamówienia z wykorzystaniem danych podanych przy rejestracji Konta.

23. Złożenie zamówienia możliwe po potwierdzeniu przez Użytkownik Serwisu faktu zapoznania się treścią Regulaminu oraz akceptacji określonych w nim warunków korzystania ze Serwisu

24. Użytkownik Serwisu składając Zamówienie bez tworzenia Konta przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż w takim wypadku dostęp do pewnych funkcji Serwisu może zostać ograniczony ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

25. W celu złożenia Zamówienia należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie Serwisu, a w szczególności podać niezbędne i zgodne z rzeczywistością dane. Odmowa podania niektórych danych może stanowić podstawę do odmowy przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji. W takim wypadku umowa o świadczenie usługi nie zostaje zawarta.

26. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.

27. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu potrzebnego na skompletowanie wszystkich towarów z Zamówienia. W przypadku szczególnie dużych zamówień, termin dostawy zamówionych towarów może ulec przesunięciu w czasie, o czym Zamawiający zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

28. W przypadku niedostępności towaru objętego Zamówieniem, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takim wypadku Klient podejmuje decyduje, czy Zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy Zamówienie ma być anulowane.

29. W przypadku wysyłki towaru za pośrednictwem przewoźnika, Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

30. Z chwilą wydania przez Usługodawcę towaru przewoźnikowi, przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. W takim wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia do przewozu aż do momentu wydania go Klientowi niebędącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w dostawie przesyłki.

31. W przypadku zamówienia towaru i nie odebrania przesyłki przez Klienta, koszty dostawy i jej zwrotu do Usługodawcy ponosi Klient nie będący Konsumentem. Po otrzymaniu nieodebranej przesyłki Sprzedawca poinformuje Klienta drogą mailową o wysokości poniesionych kosztów, które Klient zobowiązany jest uiścić na rachunek bankowy Usługodawcy w terminie 3 dni na podstawie wystawionej faktury VAT.

32. Płatności za pośrednictwem udostępnionego przez Usługodawcę systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym. 

33. Sklep oferuje następujące formy płatności:

- przelewem na rachunek bankowy podany Kupującemu w formie mailowej przy potwierdzeniu zamówienia,

- za pobraniem - Kupujący płaci za przesyłkę przy odbiorze,

- za pośrednictwem dedykowanych i autoryzowanych systemów elektronicznej płatności, w tym kartą płatniczą: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

  

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

34. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 tejże ustawy.

35. Bieg terminu do odstąpienia od umowy w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

36. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy użyciu formularza udostępnionego w ramach Serwisu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

37. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.

38. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

39. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

40. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

41. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

42. W razie odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

43. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres: LUCEO Robert Stachyra, ul. Zjednoczenia 102 bud. 8, 65-120 Zielona Góra

44. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

45. Informujemy, że prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE, GWARANCJA I RĘKOJMIA

46. Użytkownik Serwisu może zgłaszać reklamacje dotyczące zarówno usług świadczonych drogą elektroniczną jak i wykonania Zamówienia za pośrednictwem formularza udostępnionego w ramach Serwisu, na adres poczty elektronicznej reklamacje@zemexpolska.pl lub listem poleconym na adres Usługodawcy podany w Regulaminie z dopiskiem „reklamacja".

47. Reklamacja powinna zawierać, aczkolwiek nie jest to wymóg jej rozpatrzenia: dane pozwalające na identyfikację Użytkownik Serwisu, adres poczty elektronicznej Użytkownika Serwisu lub inny adres do kontaktu, numer zamówienia bądź inne dane pozwalające na identyfikację zamówienia, a także okoliczności uzasadniające reklamację, a w szczególności opis stwierdzonej wady.

48. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika Serwisu o jej uzupełnienie we wskazanym terminie.

49. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację. Użytkownik Serwisu otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji z wykorzystaniem podanych przez Użytkownika Serwisu danych kontaktowych.

50. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady towarów wobec Klienta nie będącego Konsumentem ulega wyłączeniu. Wszystkie towary sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją Producenta. Zgłoszenia z tytułu stwierdzonych wad w związku z udzieloną gwarancją dokonywane są w trybie zgłaszania reklamacji. Sprzedawca przekazuje towar do Producenta. W przypadku wysyłki reklamowanego towaru, Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar przed uszkodzeniem.

 

SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

51. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy lub zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.

52. Użytkownik Serwisu może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

53. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http: //www.uokik.gov.pl.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

54. Usługodawca dokłada starań w celu poszanowania prywatności oraz ochrony danych osobowych każdej osoby odwiedzającej Serwis. Szczegółowe założenia wdrożonej przez Usługodawcę polityki prywatności, w tym informacja o zasadach ochrony danych osobowych osób fizycznych oraz prawach przysługujących osobom, których dane są przetwarzane w ramach Serwisu dostępne są pod linkiem Polityka Prywatności

55. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Usługodawca zawiadomi Użytkownik Serwisu o zmianie postanowień Regulaminu publikując zmiany na stronie internetowej Serwisu oraz wysyłając informację na podany przez Użytkownik Serwisu adres poczty elektronicznej. Zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu, świadczone są na dotychczas obowiązujących warunkach.

56. W wypadku umowy zawartej z Użytkownikiem Serwisu, który nie jest Konsumentem, prawem właściwym dla tejże umowy jest prawo polskie, a wszelkie spory wynikające lub mogące wyniknąć z tejże umowy zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

 

Produkty polecane
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium